Make your own free website on Tripod.com

ข้อจำกัดในการสอนแบบยึดนักเรียนเป็นจุดศูนย์กลาง

หากไม่คิดถึงข้อจำกัดในเรื่องของการยึดติดกับการสอนแบบเก่าที่มีลักษณะตรงข้ามอย่างสิ้นเชิง
กับการสอนโดยยึดนักเรียนเป็นจุดศูนย์กลางแล้ว   ก็ยังมีข้อจำกัดอื่นๆอีกหลายประการ
ที่ครูและวิทยากรในการฝึกอบรมจะต้องคิดถึงและปรับประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์คือเรื่องต่อไปนี้  

1. การสอนโดยยึดเด็กเป็นจุดศูนย์กลางครูจะต้องเตรียมเนื้อหาและวิธีสอนมาอย่างดี
เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันการยึดเด็กเป็นจุดศูนย์กลาง จึงต้องคำนึงถึงความแตกต่างในการเรียนรู้   วิธีการเรียนรู้   การตอบสนองเรื่องนี้ครูจะต้องทำงานหนักขึ้นอีกมาก

2.การสอนโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางจำเป็นจะต้องใช้สื่อและอุปกรณ์จำนวนมาก
และเป็นไปอย่างหลากหลาย   จึงมักจะมีข้อจำกัดในเรื่องการสร้างสื่อ   งบประมาณ  และ
ความลำบากในการหาสื่อที่เหมาะสมอย่างพอเพียง

3. การสอนแบบยึดเด็กเป็นจุดศูนย์กลางจะต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้าช่วยเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนจะต้องมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นอย่างดี  เช่น คอมพิวเตอร์   อินเตอร์เน็ต   
แต่ในบางสถานการณ์  บางเวลา   และบางสถานที่
เป็นเรื่องยากในการจัดหาสื่อเหล่านี้เพื่อพัฒนาขึ้นใช้ในการเรียนการสอน

4. การสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลางจะทำได้ดีในกลุ่มผู้เรียนขนาดเล็ก
ซึ่งปัญหานี้จะกระทบถึงเรื่องงบประมาณ

5. การสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง   จำเป็นต้องให้อิสระในการเลือกแก่ผู้เรียนมาก
ทำให้ผู้สอนไม่สามารถให้ทฤษฎีพื้นฐานที่สำคัญได้เพียงพอ   เพราะในการเรียนด้วยตนเอง
เป็นส่วนสำคัญนั้นผู้เรียนหลายๆคนอาจจะไม่ต้องการที่จะลงลึกในทฤษฎีพื้นฐานดังกล่าว

6. การวัดผลเชิงกระบวนการ    หรือการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้แบบนี้
เป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับผู้วัดและประเมิน

7. อุปสรรคที่สำคัญคือการปรับเปลี่ยนวิธีคิดของคนสอนส่วนใหญ่ยังทำได้ยาก
ทำให้ความเข้าใจต่อวิธีการนี้คลาดเคลื่อน เช่นผู้สอนบางคนมักจะเข้าใจว่า
การสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางคือการสอนแบบปล่อยเลยตามเลย หรือปล่อยตามสบาย
ข้อเสนอแนะที่สำคัญก็คือ   ผู้สอนจะต้องเข้าใจหลักการแนวคิดของการสอนแบบยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางอย่างถ่องแท้   รวมถึงตระหนักถึงความจำเป็นแห่งยุคสมัย
และลักษณะของเทคโนโลยีและสังคมโลกยุคปัจจุบัน ทีจำเป็นต้องใช้วิธีการสอนแบบนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
แต่อุปสรรคข้อขัดข้องจำกัดต่างๆนั้นผู้นำไปใช้จะต้องปรับประยุกต์ตามความเหมาะสมที่ทำได้เป็นสำคัญ โดยต้องมีความยืดหยุ่นในหลักและวิธีการอย่างมาก

8.ครูพึงสังวรณ์ไว้ให้ดีว่าความรู้ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เร้นลับ ที่ครูเป็นผู้ครอบครองเป็นเจ้าของ
แต่ความรู้เป็นเพียงข้อมูลที่มีประโยชน์   ที่หาและพบได้โดยง่ายในยุคสมัยนี้


อธิไทว์   ลาภบรรจบ

Send mail to sgc@sg.ac.th  with questions or comment about this web site.
Saint Gabriel's College : Computer Center 565 Samsen Road, Dusit Bangkok 10300 Thailand
Tel. 2430065, 2432153, 2432156 Ext. 181 Fax. 2432150