Make your own free website on Tripod.com

sgcnew.jpg (9321 bytes)

กำหนดการสอนคอมพิวเตอร์

ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์และฮาร์ดแวร์ ( Graphics Design & Computer Hardware )

( ภาคเรียนที่ 1 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์และฮาร์ดแวร์ )

รหัสวิชา ช 02138 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 / 2542

 

หน่วยที่

คาบ

เรื่อง / เนื้อหาโดยสังเขป

สัปดาห์ที่/วันที่ใช้สอน

1.ระบบการทำงานของไมโครคอมพิวเตอร์

4

โครงสร้างของคอมพิวเตอร์
 • โครงสร้างทั่วไปของระบบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
 • ลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
 • ลักษณะการทำงาน, ขั้นตอนการทำงานของไมโครคอมพิวเตอร์

1

17– 21 พ.ค.42

อุปกรณ์พื้นฐานของไมโครคอมพิวเตอร์     CPU
 • หน่วยความจำหลัก
 • หน่วยความจำรอง
 • ระบบสายไฟ
 • Mainbord
 • การ์ดเชื่อมต่อชนิดต่างๆ

2

24-28 พ.ค. 42

2. การประกอบเครื่อง และ การติดตั้งโปรแกรม

4

การประกอบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
 • การประกอบชิปซีพียูเข้ากับเมนบอร์ด
 • การติดตั้งเมนบอร์ดเข้ากับ Case
 • การติดตั้งไดร์ฟต่างๆ
 • การติดตั้งการ์ดต่างๆ
 • การเซ็ตรอมไบออส
3

30 พ.ค.- 4 มิ.ย 2542

การติดตั้งโปรแกรม
 • การเซ็ตฮาร์ดดิสก์ ( แบ่งพาร์ติชั่น, Format ,)
 • การติดตั้งโปรแกรมระบบ
 • การเซ็ตค่าระบบ
 • การติดตั้งไดร์เวอร์สำหรับอุปกรณ์
4

7 มิ.ย – 11 มิ.ย 2542

3. พื้นฐานการสร้างงานด้วย Authoring

2

พื้นฐานการใช้โปรแกรม Authoring
 • ลักษณะของการเขียนโปรแกรมในสมัยปัจจุบัน
 • ลักษณะทั่วไปของโปรแกรมประเภทวิชวลโปรแกรมมิ่ง
 • การใช้ User Interface ของ Authoring ในการเริ่มต้นเขียนโปรแกรม
5

14 มิ.ย – 18 มิ.ย 2542

4. การใช้เครื่องมือต่างๆในการสร้างงาน

6

การทำงานกับข้อความและภาพ
 • การสร้างกรอบข้อความ
 • การนำรูปภาพมาแสดง
 • การใช้คำสั่งควบคุมข้อความและรูปภาพ
 • การจัดรูปแบบข้อความและรูปภาพ
6

 

 

 

 

21 –25 มิ.ย 42

การทำงานกับเสียงและภาพเคลื่อนไหว
 • การใช้เสียงประเภท Wave
 • การทำงานกับ MIDI File
 • การใช้คำสั่งควบคุมไฟล์เสียง
7

28 มิ.ย – 2 ก.ค

2542

การใช้คำสั่งให้ภาพเคลื่อนไหว
 • เทคนิคในการใช้คำสั่งให้ภาพมีการเคลื่อนไหว
 • การใช้เครื่องมือแบบ Wizard เพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหว
8

5 – 9 ก.ค. 2542

5. การกำหนดตัวแปร นิพจน์ และตัวดำเนินการ

4

การใช้ตัวแปรในการทำงาน
 • ประเภทของตัวแปร
 • การตั้งชื่อตัวแปร
 • การกำหนดค่าให้ตัวแปร
9

12 – 16 ก.ค 2542

นิพจน์และตัวดำเนินการ
 • ค่าคงที่
 • ฟังก์ชั่น
 • ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์
 • ตัวดำเนินการตรรกะ
10

26– 30 ก.ค 2542

6. คำสั่งควบคุมแบบต่างๆ

8

การทำงานแบบมีเงื่อนไขทางเลือก
 • IF
 • IF – ELSE
 • CASE
11

 

 

2 – 6 ส.ค. 2542

การทำงานแบบมีเงื่อนไขทางเลือก
 • Condition / When / else
12

9 – 13 สิงหาคม 2542

คำสั่งควบคุมการวนซ้ำ
 • WHILE
 • Do / until
13

16– 20 สิงหาคม 2542

 

 

คำสั่งควบคุมการวนซ้ำ
 • Step
14

23 – 27 ส.ค. 2542

7. การประยุกต์ใช้

8

การทำโครงงาน (1 )
 • เสนอโครงการ
 • ปฏิบัติงาน
15

30 ส.ค. 3 ก.ย. 2542

การทำโครงงาน ( 2 )
 • ปฏิบัติงาน
16

6 – 10 ก.ย.

2542

การทำโครงงาน ( 3 )
 • ปฏิบัติงาน
 • การแก้ไข ตรวจสอบ
 • การปรับปรุงโปรแกรม
17

13 – 17 ก.ย. 2542

การทำโครงงาน ( 4 )
 • ปฏิบัติงาน
 • การแก้ไข ตรวจสอบ
 • การปรับปรุงโปรแกรม
18

20 – 24 ก.ย. 2542

หมายเหตุ 2 คาบ / สัปดาห์