Make your own free website on Tripod.com

การทำพื้นที่ใน Cell

การเลือก Cell เพื่อป้อนข้อมูล
1. เลื่อน Mouse ไป Click ที่ Cell ที่ต้องการป้อนข้อมูลจะปรากฏ กรอบรอบ Cell ที่เลือกเรียกกรอบนี้ว่า Cell Pointer
2. ในช่อง Cell Address จะบอกตำแหน่ง Cell ที่เลือกไว้
3. ถ้าต้องการป้อนข้อมูลที่ Cell ใด ให้นำ Mouse ไป Click
wpe10.jpg (4018 bytes)
การป้อนข้อมูลลงใน Cell
1. กดปุ่ม ? เลือกภาษาที่ต้องการพิมพ์ ที่ Keyboard
2. เลือกรูปแบบตัวอักษร และกำหนดขนาดตัวอักษรที่ต้องการจาก Formatting Toolbar
3. พิมพ์ข้อความที่ต้องการ และกดปุ่ม Enter หรือ Click Mouse บนพื้นที่ว่างบน Worksheet จะปรากฎข้อความที่พิมพ์ใน Cell ที่เลือก
การแก้ไขข้อมูล
1. เมื่อต้องการแก้ไข เพิ่มลดข้อความใน Cell ให้ Double Click Mouse
ในช่อง Cell ที่ต้องการแก้ไข จะพบตำแหน่ง Cursor กระพริบ ให้พิมพ์
ข้อความเพิ่มเติม หรือกดปุ่ม Backspace บน Keyboard ลบข้อความที่ ไม่ต้องการได ้     wpe11.jpg (7457 bytes)
2. ถ้าต้องการลบข้อความเป็น Cell หรือ กลุ่ม Cell ให้ลาก Mouse คลุมพื้นที่ทั้งหมดที่ต้องการลบเมื่อปรากฎกรอบสีดำบน Cell Pointer ให้กด
ปุ่ม Delete บน Keyboard ข้อความใน Cell ทั้งหมดจะถูกลบทันที
การคัดลอกข้อมูล ( คำสั่ง Copy )
wpe12.jpg (12830 bytes)

1. เลือก Cell หรือกลุ่ม Cell ที่ต้องการ Copy ไปใช้ โดยลาก Mouse คลุมพื้นที่
2. ใช้คำสั่ง Copy เลือกใช้ได้หลายวิธี     wpe13.jpg (3360 bytes)
- Click Mouse ขวาจะพบกรอบ Pop Up Menu
- Click Mouse ที่ Icon Copy บน Toolbar Menu
- ใช้คำสั่งจาก Menu File / Edit / Copy
3. เมื่อใช้คำสั่ง Copy แล้วจะพบเส้นไข่ปลาปรากฏอยู่โดยรอบพื้นที่ที่สั่ง Copy
4. เลือกตำแหน่งที่ต้องการใช้คำสั่ง Paste โดยใช้ Mouse จากวิธีการต่าง ๆเช่นเดียวกับการ Copy

การเคลื่อนย้ายข้อมูล คำสั่ง Cut
ทำได้ 2 วิธีดังนี้
1. การเคลื่อนย้ายข้อมูลทำได้โดยใช้วิธีเดียวกันกับการ Copy แต่เลือกใช้คำสั่ง Cut ข้อมูล และนำไป Past ตำแหน่งใหม่ที่ต้องการ
2. เลือกพื้นที่ที่ต้องการเคลื่อนย้าย เลื่อน Mouse ไปที่ขอบให้เป็นรูปลูกศร

ให้นักเรียนทดลองป้อนข้อมูลดังต่อไปนี้
Save File ชื่อ สถิติ-เลขที่ ในเครื่อง FontLab1 Folder M1-ห้อง Folder เลขที่นักเรียน
wpe14.jpg (36250 bytes)

Back to Menu