Make your own free website on Tripod.com

Project 3 อักษรศิลป์งานชิ้นนี้นอกจากจะแสดงการใช้ Type tool , การทำงานกับ Layers และ Channel 
รวมทั้งการใช้ Filters แล้วยังแสดงถึงการใช้ Short cut keys
 เพื่อความรวดเร็วในการทำงานระดับสูงอีกด้วย

ขั้นตอน

1. กดปุ่ม Ctrl + N กำหนด
  ความกว้าง Width 450 Pixels, 
  ความสูง Height 100 Pixels,
  Resolution : 72 Pixels\Inch
  Mode : RGB Color พื้นขาว 
  Contents White กดปุ่ม OK

2. กดปุ่ม F6 เพื่อให้หน้าต่าง Color Picker ปรากฏ แล้วลากปุ่มปรับทำการสไลด์ปุ่ม
จนได้ค่าตัวเลข R : 255, G :204, B:0 แล้วกดปุ่ม Ctrl + A 
เพื่อครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดจากนั้นกดปุ่ม Alt + Delete 
 ต่อด้วยกดปุ่ม Ctrl + D จะเห็นว่าสีเหลืองทองได้อยู่บนพื้น Background เรียบร้อยแล้ว

3. กดปุ่ม D เพื่อเซ็ทค่าสีเดิมของโปรแกรมคือ ดำขาว จากนั้นกดปุ่ม T ( Type tools ) 
แล้วพาเม้าส์มาที่กรอบพื้นที่สีเหลืองด้านขอบซ้ายของพื้นที่แล้วคลิก 1 ครั้ง 
ต่อไปหน้าต่างไดอะล็อกซ์ด้านซ้ายจะปรากฏกำหนดเลือก
   Font :  Comic San MS
   Size :  60 Point
   Style : Bold
   พิมพ์คำว่า  HAPPINESS กดปุ่ม OK  

4. ใช้ Move tool เพื่อย้ายตัวหนังสือให้อยู่ในกรอบพื้นที่สีเหลืองทอง

5. คลิกที่ Layer1 ( Layers ที่มีตัวหนังสืออยู่ )  กดปุ่ม  Alt + S ( เมนู Select ) 
  เพื่อ Load Selection จากนั้นกดปุ่ม OK  ตัวหนังสือก็จะแอคทีฟ

6. คลิกที่เมนู Select  เพื่อ Save selection เมื่อกดปุ่ม OK 
  จะทำให้เกิดพื้นที่ในหน้าต่าง Channels เป็น Alpha 1 

7. ไปที่หน้าต่าง Channels โดยคลิกที่ Channels Alpha1 
 พื้นหลังจะเปลี่ยนเป็นสีดำ ทำการปลด Active ด้วยคำสั่ง Deselect หรือ Ctrl + D

8. คลิกเมนู Filter เลือก Filter - Blur - Gaussian Blur กำหนดค่า 
  Radius : 2.4 Pixels กดปุ่มคำสั่ง OK

9. กลับไปที่หน้าต่าง Layers คลิกที่ตำแหน่งชั้น Background 
ขั้นตอนนี้จะทำการใส่แสงเงาในพื้นที่สีเหลืองทองนี้ กดปุ่ม Alt + T แล้วเลือก 
 Filter - Render - Lighting Effects กำหนดค่า
      Style : Default
      Light type : Sportlight
      Texture Channel : Alpha1
      Height 12 Mountainous
กำหนดทิศทางรัศมีที่จุด 11 นาฬิกา จุดซ้าย 9 นาฬิกาส่วนจุดขวาอยู่ที่ 3 นาฬิกาโดยประมาณ
คลิก OK ให้สังเกตการหดหรือยืดจุดหมุนมีผลด้านแสงเงา

10. ยังคงอยู่ที่ชั้น Background สังเกตว่าพื้น Background ยังคงมืดอยู่ใช้คำสั่ง 
Brightness / Contrast  ช่วยให้ความสว่างโดยคลิกกคำสั่งที่เมนู 
 Image - Adjust - Brigtness/Contrast  ปรับตั้งค่าดังนี้
        Brightness : + 22
        ConTrast   : +10
ภาพพื้นหลังก็จะสว่างขึ้นพร้อมความเข้มของสี

11. คลิกที่ Layer1 ( Layer ที่มีข้อความตัวหนังสือ ) มือซ้ายกด Ctrl ค้างไว้ส่วนมือขวาจับเม้าส์
พามาที่กรอบแสดงใน Layer1 ที่มีตัวอักษรอยู่จากนั้นคลิกเม้าส์ 1 ครั้ง
ในกรอบแสดงตัวหนังสือในพื้นที่จริงจะเกิดการ Select แอคทีฟ 
ซึ่งจะนำไปสู่การใส่ Filter ในขั้นต่อไป

12. คลิกที่คำสั่ง Filter เลือก Aristic - Plastic - Wrap จากนั้นกำหนดค่า Options
     Highlight Strengts  : 20
     Detail           : 11
     Smoothness      : 10

13. ทำการ Save เก็บข้อมูลเอาไว้

เติมสีตัวหนังสือพิเศษ
    หลังจากที่ทำการใส่ Plastic Wrap กับตัวหนังสือและใส่ Render 
Highlighting Effects ที่ Background แล้ว ขั้นตอนต่อไปนี้จะเป็นการเพิ่มสีแสง
ให้กับข้อความของเราด้วยคำสั่งดังนี้

1. กด Ctrl ค้างไว้แล้วคลิกที่ Layer 1 ในกรอบแสดงตัวหนังสือจะเกิดการ 
Select Active ที่ข้อความนั้น

2. กด Ctrl + U ( คำสั่งในเมนู Image Adjust Hue / Saturation )
เรียกหน้าต่าง Hue / Saturation ขึ้นมาทำงาน คลิกเครื่องหมายถูกที่ช่อง Colorize
กำหนดค่าดังนี้
   Hue       : - 68
   Saturation  :  100
   Lightness  :  0 
กดปุ่มคำสั่ง OK หรือ Enter 
( ในขั้นตอนนี้ผู้ใช้สามารถกำหนด Hue ได้ตามความต้องการโดยการลากปุ่มสามเหลี่ยมใต้เส้น
จากซ้ายไปขวาเรียกว่าการสไลด์ สังเกตสีที่เปลี่ยนไป )

การเติมสีฉากหลังพิเศษ
1. คลิกที่ Layers ...Background
2. คลิกคำสั่งที่เมนู Image - Adjust - Posterize กำหนด 
    Levels : 22 
จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ Background เป็นริ้วสีที่สวยงาม
กดปุ่มคำสั่ง Ok หรือ Enter ก็เป็นอันเรียบร้อย

(  จากหนังสือ Advance Photoshop โดย สุนทร  หลังทอง และ วานันท์ กาญจนสหัส )

Back....