Make your own free website on Tripod.com

โครงสร้างของคอมพิวเตอร์

    คอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันประกอบด้วยส่วนสำคัญสามส่วนคือ
1. อุปกรณ์นำข้อมูลเข้าและออก ( Input \ output ) เป็นอุปกรณ์ที่ระบบคอมพิวเตอร์ใช้ในการติดต่อกับโลกภายนอกคือส่งข้อมูล 
และอัลกอริทึมเข้ามาเก็บในหน่วยความจำและนำผลลัพธ์ที่คำนวณเก็บไว้ในหน่วยความจำออกสู่โลกภายนอก
2. หน่วยประมวลผลกลาง ( Central Processsing Unit หรือ CPU ) ซึ่งเป็นหน่วยทำงานตามขั้นตอนพื้นฐาน
3. หน่วยความจำ ใช้ในการเก็บ
 ก. อัลกอริทึมที่ระบุขั้นตอนการทำงานพื้นฐาน
 ข. ข้อมูลที่ใช้ในการทำงานพื้นฐาน
    ส่วนอุปกรณ์ที่เป็นส่วนนำเข้า ( Input ) เช่น Mouse, Keyboard, Scanner, Microphone, Synthesizer , กล้องดิจิตอล ฯลฯ
    ส่วนอุปกรณ์ที่เป็นส่วนส่งออกข้อมูล ( Output ) เช่น Monitor, TV, Printer, Speaker ฯลฯ
    ส่วนหน่วยประมวลผลกลางจะรวมอยู่ในไมโครชิปที่เรียกว่า ไมโครโพรเซสเซอร์ ซึ่งสามารถแบ่งส่วนประกอบย่อย
ได้เป็น หน่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์และตรรก ( Arithmetic & Logical unit )    หน่วยควบคุม ( Control unit )   และหน่วยความจำหลัก ( Register, Cache ) 
    ส่วนหน่วยความจำ  แบ่งส่วนหน่วยความจำออกเป็นหน่วยความจำหลักและหน่วยความจำรอง
หน่วยความจำหลักที่เป็นรีจิสเตอร์กับแคชส่วนใหญ่รวมอยู่ในตัวไมโครโพรเซสเซอร์ 
สำหรับแรมและรอมเป็นไมโครชิปแยกต่างหากติดตั้งประกอบเข้าไปในส่วนของเมนบอร์ด   หน่วยความจำรองได้แก่ ฮาร์ดดิสก์  ฟลอปปี้ดิสก์ ซีดีรอม และ เทป 
ลำดับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
1. ชุดคำสั่งพื้นฐานสั้นๆในรอมไบออสจะถูกเรียกขึ้นมาเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆเป็นลำดับแรก
2. ชุคคำสั่งจากระบบปฏิบัติการซึ่งในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทั่วไปจะเป็นโปรแกรมวินโดว์95 หรือวินโดว์98
3. ชุดคำสั่งจากโปรแกรมประยุกต์เช่นไมโครซอฟเวิร์ด, Photoshop, Cakewalk เป็นต้น 
ลำดับชั้นของซอฟต์แวร์ - ฮาร์ดแวร์

ซอฟต์แวร์ประยุกต์
( โปรแกรมต่าง ๆ )

ซอฟต์แวร์ระบบ
( ระบบปฏิบัติการ ตัวแปล )

คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
( หน่วยประมวลผลกลาง   หน่วยความจำ อุปกรณ์นำข้อมูลเข้าออก )

แบบฝึกหัดเพื่อเตรียมสอบปลายภาค

หนังสืออ้างอิง 
กาญจนา กาญจนสุต, ดร. ยรรยง เต็งอำนวย และคณะ  วิทยาการคอมพิวเตอร บริษัท เอ. อาร์. อินฟอร์เมชั่น แอนด์ พับลิเคชั่น จำกัด
รวบรวมข้อมูลโดย...ม.อธิไทว ์ และ ครู สุพัตรา ( ศูนย์คอมพิวเตอร์ )