Make your own free website on Tripod.com

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา HTML

ภาษา HTML (Hypertext Markup Language) เป็นภาษาที่ใช้เขียนไฟล์เอกสาร HTML ซึ่งเป็นไฟล์เอกสารที่สามารถ
แสดงผลลัพธ์บนโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ ตามระบบไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) ซึ่งเป็นภาษาคำสั่งชนิดกำกับข้อความ
ซึ่งดัดแปลงมาจากภาษา SGML
ไฟล์เอกสาร HTMLเป็นไฟล์แสดงข้อมูลแบบกราฟฟิคในระบบ WWW โดยได้รับการกำหนดชื่อไฟล์เป็น
*.HTML ดังนั้น ไฟล์เอกสาร HTML จึงนับว่าเป็นหัวใจของระบบเวิล์ดไวด์เว็บ

ข้อความภายในไฟล์ภาษา HTML จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1. ข้อมูลเนื้อหา ที่ผู้เขียนต้องการให้ปรากฏทางหน้าจอ
2. แท็ก (TAG) ใช้เป็นส่วนที่นำเสนอข้อมูลออกทางหน้าจอ ข้อความส่วนนี้จะไม่ปรากฏออกทางหน้าจอ
โดยที่ข้อความประเภทนี้จะมีเครื่องหมาย < และ > ครอบอยู่
ความสัมพันธ์ของข้อมูลเนื้อหาและแท็ก จะเป็นตัวบอกให้บราวเซอร์รู้ว่า จะแสดงข้อมูลเนื้อหาในรูปแบบอย่างไร
แท็กในภาษา HTML ส่วนใหญ่จะมี 2 แท็ก ทำงานเป็นคู่ ๆ คือมีแท็กเปิด และ แท็กปิด แท็กเปิดและแท็กปิดจะมีข้อความ
เกือบเหมือนกัน แต่ต่างกันตรงที่แท็กปิดจะมีเครื่องหมาย / เพิ่มเข้าหน้าคำสั่ง ตัวอย่างเช่น <BODY> เป็นแท็กเปิด และ </BODY>
เป็นแท็กปิด แต่ยังมีแท็กบางตัวที่ไม่ต้องมีแท็กปิด เช่น แท็ก <HR> <BR>เป็นต้น

เราไปดูโครงสร้างพื้นฐานของภาษา HTML กันเถอะ