Make your own free website on Tripod.com

โครงสร้างพื้นฐานของภาษา HTML

โครงสร้างพื้นฐานของคำสั่งในไฟล์ HTML ประกอบด้วยคำสั่ง <HTML> ... </HTML> ซึ่งเป็นคำสั่งพิเศษที่ใช้แสดง
ความเป็น HTML ส่วนคำสั่งหัวเรื่อง <HEAD> ... </HEAD> โดยทั่วไปมักใช้เฉพาะคำสั่ง <TITLE> ... </TITLE>
เพื่อแสดงชื่อโฮมเพจของไฟล์ HTML ในขณะที่ไฟล์ข้อมูลถูกเชื่อมโยงแบบไฮเปอร์เท็กซ์ ส่วนคำสั่งเนื้อหา <BODY>...</BODY> เป็นส่วนที่ใช้แสดงรายละเอียดที่ต้องการให้เกิดในหน้าเอกสารนั้น ๆโครงสร้างพื้นฐานของคำสั่งในไฟล์ HTML

วิธีการเขียนโปรแกรมที่ดี

การจัดคำสั่งให้เป็นระเบียบ โดยให้แต่ละบรรทัดมีความยาวไม่มากนัก เพื่ออ่านได้ง่าย และสำหรับข้อความ หรือคำสั่งใดที่อยู่ในคำสั่งอื่นควรจะเว้นเข้าไปด้านในหรืออาจเว้นบรรทัด ก็ได้ คำสั่ง HTML ส่วนใหญ่จะมีรูปแบบ <คำสั่ง> โดยบางคำสั่งจะต้องตามด้วยคำสั่งปิดที่มีรูปแบบ </คำสั่ง> เสมอ จึงไม่ควรลืมพิมพ์คำสั่งปิด เพราะจำทำให้โปรแกรมทำงานผิดพลาดได้ วิธีที่จะช่วยไม่ให้ลืม คือ การพิมพ์คำสั่งปิด ทันทีหลังจากพิมพ์คำสั่งเปิดแล้ว เช่น <TITLE> </TITLE> แล้วจึงพิมพ์ข้อความที่อยู่ภายในคำสั่ง


เพิ่มหมายเหตุเพื่อเตือนความจำ

ควรเขียนหมายเหตุไว้ในส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรม เพื่ออธิบายการทำงาน เพราะเราอาจหลงลืมโปรแกรมที่เขียนได้
หรือต้องส่งต่อให้ผู้อื่นไปทำการปรับปรุงแก้ไข หมายเหตุจะมีรูปแบบดังนี้
<!-- หมายเหตุ>

หมายเหตุจะปรากฏอยู่ในโปรแกรมที่เขียนเท่านั้น ดังนั้นเมื่อเปิดดูที่บราวเซอร์จึงไม่เห็น เราสามารถใส่หมายเหตุที่ส่วนใด
ก็ได้ในโปรแกรมที่เราเห็นว่า ควรมีคำอธิบายเพิ่มเติม ถ้าเราลืมพิมพ์เครื่องหมาย > จะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างไป


การจัดวางข้อความในเอกสาร (Layout)

การวางตำแหน่งข้อความ (Alignment)
คำสั่ง <ALIGN= >
สามารถจัดวางข้อความให้ชิดด้านใดด้านหนึ่งของบรรทัด
โดยใช้คำสั่ง <ALIGN ตัวเลือก> โดยตัวเลือกอาจเป็น
Left, Right หรือ Center ก็ได้
ขึ้นบรรทัดใหม่ (Line Break)
คำสั่ง <BR>
ใช้คำสั่ง <BR> โดยสามารถใช้คำสั่ง ALIGN มาช่วยได้ เช่น
<BR ALIGN=RIGHT> หมายถึง ขึ้นบรรทัดใหม่โดยชิดขวา
ขึ้นย่อหน้าใหม่ (Paragraph Break)
คำสั่ง <P> ... </P>
ใช้คำสั่ง <P> และใช้คู่กับ ALIGN ได้ด้วย เช่น
<P ALIGN CENTER>
อยู่กลางบรรทัด (Center)
คำสั่ง <CENTER>...</CENTER>
การจัดข้อความให้อยู่กลางบรรทัด นอกจากจะใช้คำสั่ง <ALIGN CENTER> แล้ว ยังอาจใช้คำสั่ง <CENTER> และ </CENTER> ก็ได้ แต่ใช้ไม่ได้กับทุกบราวเซอร์
แยกเนื้อหาข้อความ คำสั่ง <BLOCKQUOTE> ...</BLOCKQUOTE> ใช้แยกเนื้อหาข้อความออกมาเป็นลักษณะของ Block เพื่อเน้นข้อความในส่วนนั้น
จัดรูปแบบข้อความตามกำหนด (Preformatted)
คำสั่ง <PRE>...</PRE>
ใช้สำหรับการจัดข้อความให้อยู่ในลักษณะที่เราต้องการตามไฟล์ HTML ที่เราสร้างขึ้น
การแสดงผลจะเหมือนกับที่เราพิมพ์ใน Text Editor ธรรมดา


การกำหนดหัวเรื่อง (Heading Tag)

ใช้คำสั่ง <Hn> ... </Hn> ใช้กำหนดขนาดของข้อความที่เป็นหัวเรื่อง
รูปแบบ <Hn> ข้อความหัวเรื่อง </Hn>
โดยที่ n เป็นตัวเลขขนาดของข้อความ ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 1-6 โดยข้อความจะมีขนาดใหญ่และเล็กลงไปตามค่าของ n


การกำหนด Footer

เป็นข้อความที่นำยมใส่ไว้ด้านล่างของเอกสาร เช่น ที่อยู่ที่เราจะติดต่อได้
รูปแบบ <ADDRESS>...</ADDRESS>
ข้อความที่อยู่ระหว่าง tag นี้จะถูกกำหนดให้เป็นตัวเอน โดยอัตโนมัติ


การสร้างเส้นตรงในแนวนอน (Horizontal line)

รูปแบบ <HR>
คำสั่งนี้ไม่มีแท็กปิด เราสามารถใช้คำสั่งเสริมในการกำหนดค่าต่าง ๆ ได้ เพื่อความสวยงาม
<HR Size=ความหนา Width=ความยาว Align=ตำแหน่ง Noshade> โดยที่
Size การกำหนดความหนาให้กับเส้น ถ้าไม่กำหนด Size จะมีความหนาปกติเท่ากับ 2 Pixels
Width เป็นการกำหนดความยาวให้กับเส้น ระบุเป็น % ถ้าไม่ระบุจะได้ความยาวเส้นเต็มจอ
Noshade กำหนดเส้นทึบ ไม่มีแรเงาเส้น
Align กำหนดตำแหน่งการจัดวางของเส้น
  • Left จัดวางชิดซ้ายของบรรทัด
  • Center จัดวางกึ่งกลางของบรรทัด
  • Right จัดวางชิดขวาของบรรทัด

ใบงานที่ 1