Make your own free website on Tripod.com

                         การจัดการเกี่ยวกับตัวอักษร

เราสามารถกำหนดรูปแบบตัวอักษรในข้อความได้หลายแบบ  โดยอาจทำเป็นหัวเรื่อง  ตัวหนา  ตัวเอน  ตัวขีดเส้นใต้  หรือแม้แต่การเติมสีสรรให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

การกำหนดรูปแบบตัวอักษร

รูปแบบตัวอักษร
คำสั่งที่ใช้
ตัวหนา
<B>...</B>
ตัวเอน
<I>...</I>
ตัวขีดฆ่า
<S>...</S>
ตัวยก
<SUP>...</SUP>
ตัวห้อย
<SUB>...</SUB>
ตัวขีดเส้นใต้
<U>...</U>
ตัวกระพริบ (NC)
<BLINK> ... </BLINK>
ตัวเคลื่อนไหว (IE)
<MARQUEE> ... </MARQUEE>

 

การกำหนดแบบตัวอักษร และขนาดของตัวอักษร

เรากำหนดแบบของตัวอักษรได้โดยใช้คำสั่ง
<FONT  FACE="ชื่อ Font ที่ 1, ชื่อ Font ที่ 2,> ข้อความ </FONT>


ขนาดของตัวอักษรกำหนดค่าได้  ตั้งแต่ 1-7   โดยมีรูปแบบคือ

<FONT  SIZE="ขนาดตัวอักษร">...</FONT>

 

กำหนดสีพื้นของเว็บเพจ และสีของตัวอักษร

BGCOLOR="#รหัสสีหรือชื่อสี"
TEXT="#รหัสสีหรือชื่อสี"

โดยที่แทรกในคำสั่ง BODY  เพื่อให้สีที่กำหนดมีผลกับทั้งเว็บเพจ
ตัวอย่าง        <BODY  BGCOLOR="BLUE"  TEXT="#FF0080">


หมายเหตุ ถ้ากำหนดเป็นชื่อสี ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย #

 


กำหนดตัวอักษรในข้อความให้มีสีที่แตกต่างกัน

<FONT  COLOR="#รหัสสีหรือชื่อสี"> ข้อความที่ต้องการเปลี่ยนสี </FONT>

 

การแสดงตัวอักษรพิเศษ

เป็นการกำหนดให้แสดงตัวอักษรสัญลักษณ์บนจอภาพ   สัญลักษณ์ที่ปรากฏนี้จะขึ้นอยู่กับแบบของตัวอักษร ที่ถูกกำหนดไว้บนบราวเซอร์  เราสามารถกำหนดสัญลักษณ์พิเศษนี้ได้ 2 วิธี คือ                     การกำหนดจากสัญลักษณ์จะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย & (Ampersand)  แล้วตามด้วยชื่อย่อของ
             สัญลักษณ์นั้น ปิดท้ายด้วยเครื่องหมาย  ; (Semi-Colon)                     การกำหนดจากรหัส Ascii จะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย  & (Ampersand) แล้วตามด้วย #ตัวเลขแอสกี้
            แล้วปิดท้ายด้วยเครื่องหมาย  ; (Semi-Colon) ตัวเลขจะใช้ได้ตั้งแต่ 0-255
 
รหัส
ตัวอักษรที่ปรากฏ
&amp;
&
&lt;
<
&gt;
>
&quot;
"
&#174;
®
&#169;
©

 

ใบงานที่ 2