Make your own free website on Tripod.com

พัฒนาการของภาษาเอชทีเอ็มแอล

ภาษาเอชทีเอ็มแอลได้รับการดัดแปลงมาจากภาษาเอสจีเอ็มแอล ( SGML ) เพื่อใช้เป็นไฟล์เอกสารในระบบเวิลด์ไวล์เว็บ เมื่อปี พ.ศ. 2533 ซึ่งไฟล์เอกสารดังกล่าวนับว่าเป็นภาษาอชทีเอ็มแอลรุ่นแรก ( HTML ) ต่อมาได้รับการพัฒนาจนกลายเป็น HTML 2.0 และ HTML 2.0 DTD ( Document Type Definition ) หรือ DTD หมายถึงฉบับสมบูรณ์ของรุ่นนั้นๆ สำหรับ HTML 2.0 DTD ได้รับการยอมรับตามข้อตกลงเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2538 ภาษาเอชทีเอ็มแอลได้รับการพัฒนาโดยผู้ผลิตโปรแกรมเวิลด์ไวล์เว็บเซิร์ฟเวอร์ เพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพของการแสดงข้อมูลบนจอภาพของโปรแกรมเวิลด์ไวล์เว็บบราวเซอร์นั้นๆให้มากที่สุด โดยได้พัฒนาภาษาเอชทีเอ็มแอลจนเป็น HTML 3.0 DTD ตามข้อตกลงเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2538 และได้รับการเพิ่มความสมรถในการแสดงตารางบนโปรแกรมเวิลด์ไวล์เว็บบราวเซอร์ จนกลายเป็น HTML 3.0 Table DTD เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2539 ดังนั้น ภาษาเอชทีเอ็มแอลที่ใช้กันอย่างกว้างขวางจึงเป็น HTML 3.0

โปรแกรมเวิลด์ไวด์เว็บเบราเซอร์มีความสามารถแสดงผลของไฟล์เอกสารเอชทีเอ็มแอลได้แตกต่างกัน เนื่องจากผู้พัฒนาโปรแกรมเวิลด์ไวด์เว็บเบราเซอร์ได้พัฒนาโปรแกรมให้มีความสามารถและเข้าใจคำสั่งใหม่ๆ ตลอดเวลา ทำให้ภาษาเอชทีเอ็มแอลมีการพัฒนาและแตกต่างจากภาษารอบข้างที่วางไว้ แม้ในปัจจุบันภาษาเอชทีเอ็มแอลได้รับการพัฒนาโดยบริษัทผู้เขียนผู้โปรแกรมเวิลด์ไวด์เว็บเบราเซอร์ตามแบบฉบับความคิดของตนเองทำให้ภาษาเอชที่เอ็มแอลขาดความเป็นมาตราฐาน ด้วยเหตุนี้กลุ่มบริษัทผู้เขียนโปรแกรมเวิลด์ไวด์เว็บเบราเซอร์และผู้มีส่วนรับผิดชอบในระบบเวิลด์ไวด์เว็บจึงได้ตั้งองค์กรร่วมชื่อ “เวิลด์ไวด์เว็บ-คอนซอเทียม” หรือ W3C ( WWWC : World Wide Web Consortium ) ประกอบด้วย บริษัทซันไมโครซิสเต็ม( Sun Microsystems), บริษัทไอบีเอ็ม (IBM), บริษัทไมโครซอฟต์ (Microsoft), บริษัทเน็ตเคป (Netscape Corporation), บริษัทโนเวลล์ (Novell), บริษัทซอฟต์ควอด(SoftQuad) และบริษัทสปายกลาส (Spyglass) จึงได้ตกลงร่วมกันในการสร้างภาษาเอชทีเอ็มแอลให้เป็นมาตราฐานเดียวกัน โดยเสนอให้มีการร่างภาษาเอชทีเอ็มแอลฉบับที่มีชื่อว่า HTML 3.2 draft ตามข้อตกลงเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 และได้รับการจัดพิมพ์เป็นคู่มืออ้างอิง (HTML Reference Specification)โดย เดฟ แรกเกตต์ (Dave Raggett) เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2539 สำหรับภาษาเอชที่เอ็มแอลฉบับต่อไปนั้นเป็นฉบับที่เรียกว่า HTML 3.2 รุ่น Couger