Make your own free website on Tripod.com

Hypertext Transfer Protocol

HTTP นอกจากจะใช้สำหรับรับ – ส่งเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์ ยังเป็นโปรโตคอล (โปรแกรมควบคุมการสื่อสาร) ชนิดหนึ่ง เพื่อควบคุมการรับ-ส่งข้อมูลในแบบต่างๆ ระหว่างเครื่องเซิร์ฟเวอร์กับเครื่องไคลเอนต์ (หรือเบราเซอร์) ข้อมูลที่ส่งมีหลายรูปแบบ เช่น เอกสารธรรมดา เอกสารไฮเปอร์เท็กซ์ ภาพอิมเมจ (Image) เสียง หรือแม้แต่ไฟล์ที่มีรูปแบบเฉพาะของโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง เช่นไฟล์ของโปรแกรม Adobe Acrobat เป็นต้น แต่ทั้งนี้จะต้องถูกกำหนดอยู่ในชนิดของ MIME (Mulitipurpose Internet Mail Exchange)

HTTP จะทำงานครอบคลุมระบบอินเตอร์เนตทั้งหมด ซึ่งการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นนั้น เป็นผลมาจากการทำงานของโปรโตคอล TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ซึ่งจะเป็นโปรแกรมที่สร้างพื้นฐานช่องการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์