Make your own free website on Tripod.com

บทบาทของอินเตอร์เน็ตและอนาคตของอินเตอร์เน็ต

ในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตยังถือว่าเป็นช่องทางกระจายสินค้าหรือตลาดได้อีกแบบหนึ่ง โดยการซื่อขายผ่านเว็บเพจและจ่ายเงินโดยอาศัยบัตรเครดิต การซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตมีการเจริญเติบโตรวดเร็วเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการโชว์สินค้าต่ำกว่าวิธีอื่นๆ แต่ก็อาจมีข้อเสียคือผู้บริโภคไม่สามารถตรวจสอบสินค้าจริงได้

ถึงแม้ว่าทางการค้าจะไม่เจริญเติบโตอย่างที่คาดไว้ อินเตอร์เน็ตมีผลต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากนักเรียนสามารถเรียนรู้และติดต่อกับครูในระยะไกลได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันนี้มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่เปิดหลักสูตรปริญญาโทและเอกโดยการเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต

ทางการแพทย์และสาขาอาชีพอื่นๆ ก็ได้รับประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตมากเช่น

กัน เนื่องจากอินเตอร์เน็ตได้ช่วยลดความห่างไกลกัน ผู้คนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ง่ายขึ้นเหมือนกับอยู่แห่งเดียวกัน

อินเตอร์เน็ตจะมีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวันของทุกคน จะมีอิทธิพลอย่างมากในโลกยุคต่อไปเนื่องจากอินเตอร์เน็ตจัดเป็นสื่อชนิดหนึ่งมันจึงมีอิทธิพลเหมือนกับวิทยุ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ ดังที่จะได้เห็นจากบริษัทและหน่วยงานองค์กรแทบทั้งหมดจะมีโฮมเพจเป็นของตนเองเพื่อประชาสัมพันธ์ช้อมูลอย่างละเอียดในอินเตอร์เน็ต

อินเตอร์เน็ตจะมีผลกระทบกับคนในทุกสาขาอาชีพและเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งช่วยให้เกิดการไหลของกระแสวัฒนธรรมอย่างรวดเร็วในโลกสมัยใหม่ จึงทำให้ผู้มีการศึกษาทุกคนจึงจำเป็นต้องศึกษาอินเตอร์เน็ตเพื่อให้สามารถก้าวทันโลกได้

สิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าอินเตอร์เน็ตได้ก้าวเข้ามาในชีวิตของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกคนคือ ในขณะนี้อินเตอร์เน็ตได้ถูกผนวกรวมเข้ากับระบบปฎิบัติการที่ยอดนิยมที่สุดแล้ว ทำให้วินโดวส์ 98 สามารถจะใช้งานอินเตอร์เน็ตได้เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมโดยสมบูรณ์ และวินโดวส์รุ่นต่อๆไปจะมีเบราเซอร์เป็นส่วนหนึ่งของตัวโปรแกรมด้วยเหมือนกัน การทำเช่นนี้ทำให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วโลกมีโปรแกรมสำหรับใช้อินเตอร์เน็ตและสามารถเข้าสู่อินเตอร์เน็ตได้โดยง่ายดาย ( ณัฏฐชัย แสงทอง 2541, 18-20 )