Make your own free website on Tripod.com

องค์ประกอบของ WWW

Web Browser หรือ บราวเซอร์เป็นแอพพลิเคชั่นที่นำผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตสู่แหลงข้อมูลต่างๆโดยบราวเซอร์จะทำหน้าที่แสดงเอกสารตามที่ผู้ใช้ต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกชื่อและแหล่งข้อมูลที่เคยค้นหามาก่อนหน้านี้ได้ หรือแนะนำแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจให้กับผู้ใช้งาน บราวเซอร์มีให้เลือกใช้มากมาย ส่วนใหญ่จะแจกฟรี เช่น Internet Explorer, Netscape Navigator, ICQ เป็นต้น ซึ่งบราวเซอร์แต่ละตัวก็มีความสามารถที่จะเข้าใจข้อมูลทั้งที่เป็นข้อความ ( Text ), ภาพนิ่ง ( Image ), ภาพเคลื่อนไหว ( Video ) หรือเสียง ( Sound ) ได้นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมย่อยๆขนาดเล็กเข้ามาเสริมความสามารถอีกมากมาย ( ActiveX Control, JavaApplet )

Web Server หรือ เว็บเซิร์ฟเวอร์ เป็นแอพพลิเคชั่นที่คอยรับการร้องขอจากบราวเซอร์ อาจจะต้องการดูเอกสาร เรียกค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล หรือทำการคำนวณ ซึ่งเว็บเซิร์ฟเวอร์จะดำเนินการตามที่ต้องการแล้วส่งผลลัพธ์ไปแสดงที่บราวเซอร์

Hyperlink หรือ ไฮเปอร์ลิงก์ เป็นการเชื่อมจากแหล่งข้อมูลหนึ่งไปอีกแหล่งข้อมูลหนึ่ง ซึ่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน Hyperlink จะอยู่ภายในเอกสาร HTML

HTML ย่อมาจาก HyperText Markup Language เป็นภาษาที่ใช้ในการแสดงเอกสารชนิดพิเศษซึ่งมีความสามารถในการเชื่อมโยงกับเอกสารอื่นๆ หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่สัมพันธ์กันได้ โดย HTML ได้ถูกนำมามาเป็นภาษาสำหรับเอกสารที่ใช้ใน WWW

TCP / IP ย่อมาจาก Transport Control Protocol เป็นโปรโตคอลสำหรับการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ISP ย่อมาจาก Internet Service Provider คือบริษัทที่ทำหน้าที่ให้บริการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ยังมักจะให้บริการเช่าเนื้อที่เพื่อเก็บเว็บเพจสำหรับผู้ที่ต้องการมีเว็บเพจเป็นของตนในอินเตอร์เน็ต ซึ่มีโอกาสจะถูกเยี่ยมชมจากผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตบ่อยครั้งกว่าเว็บเพจที่เก็บในที่อื่นๆ

Database Server เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการเรียกค้น และจัดการฐานข้อมูล ในอินเตอร์เน็ต Database Server จะถูกเรียกใช้จากเว็บเซิร์ฟเวอร์อีกต่อหนึ่ง หลังจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้รับการร้องขอจากบราวเชอร์ให้ค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล