Make your own free website on Tripod.com

การเรียนแบบรายบุคคลกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาการประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือเพราะการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตสนับสนุนการเรียนรู้รายบุคคลได้เป็นอย่างดี

การเรียนแบบรายบุคคล หมายถึง วิธีการเรียนชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้าง มีระบบที่สามารถสนองความต้องการของผู้เรียนได้ การเรียนแบบนี้ ผู้เรียนมีอิสระที่จะเลือกเรียนตามเวลา สถานที่ ระยะเวลาในการเรียนแต่ละบท แต่ก็ต้องจำกัดอยู่ใต้โครงสร้างของบทเรียนนั้นๆ เพราะในแต่ละบทเรียนจะมีวิธีเรียนชี้แนะไว้ในคู่มือ (study guide) (พัช พลาวงศ์. 2526 : 83) โดยทั่วไปแล้ว การเรียนแบบรายบุคคล จะเป็นการประยุกต์ใช้ร่วมกันระหว่างเทคนิคและสื่อการสอน ให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน เช่น การเรียนแบบรายบุคคล มีจุดมุ่งหมายสำคัญอยู่ 5 ประการ (Gagne and Briggs. 1974 : 185-187) คือ

 1. เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินทักษะเบื้องต้นของผู้เรียนแต่ละคน
 2. ( entry skills)

 3. เพื่อช่วยค้นหาจุดเริ่มต้นของผู้เรียนแต่ละคน ในการจัดลำดับการเรียน
 4. ตามจุดมุ่งหมาย

 5. เพื่อช่วยในการจัดวัสดุและสื่อที่เหมาะสมกับการเรียน
 6. เพื่อช่วยให้ผู้เรียน เรียนได้ตามความสามารถของตนเอง
 7. เพื่อสะดวกต่อการประเมินผล และส่งเสริมความก้าวหน้าทางการเเรียน

ของผู้เรียนแต่ละคน

การเรียนแบบรายบุคคล ( ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2526 : 188 ) มีลักษณะดังนี้

 1. หลักสูตรหรือรายวิชาถูกจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ
 2. ระบบการวัดผลประกอบด้วย เครื่องมือวัดระดับความรู้ที่จะเรียน และ
 3. สัมฤทธิ์ผลทางการเรียน

 4. เอื้อประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างกว้างขวาง ตามบุคลิกของผู้เรียน
 5. กระบวนการสอนเหมาะสมกับสภาพของบุคลากรในหน่วยงาน
 6. ผู้เรียนมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมการเรียนตามความสนใจ
 7. ผู้เรียนมีโอกาสได้รับข้อมูลป้อนกลับ
 8. ผู้เรียนได้รับการเสริมแรงตลอดเวลา ในระหว่างการเรียน
 9. การเรียนการสอนเป็นไปตามขั้นตอนอย่างเหมาะสม

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นวิธีทางของการสอนรายบุคคล โดยอาศัยความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่จะจัดหาประสบการณ์ที่มีความสัมพันธ์กัน มีการแสดงลำดับที่แตกต่างกัน ด้วยบทเรียนที่เตรียมไว้อย่างเหมาะสม ( Stolurow. 1971 : 390) คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงเหมาะแก่ผู้เรียนจะเรียนด้วยตนเอง ปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกันอย่างแพร่หลาย เกี่ยวกับประสิทธิผลของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่า คอมพิวเตอร์เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีและมีความมั่นคงในการเรียนรู้ดีกว่าการสอนแบบปกติ หรืออย่างน้อยก็พอๆกัน ( Friedman. 1974 : 799 )