Make your own free website on Tripod.com

โปรแกรมพิมพ์ไฟล์เอกสารเอชที่เอ็มแอล

การสร้างไฟล์เอชทีเอ็มแอลสามารถทำได้โดยใช้โปรแกรมโน๊ตแพด (Notepad) ซึ่งเป็นโปรแกรมพิมพ์ประจำบนไมโครซอฟต์วินโดวส์ทุกเวอร์ชัน สำหรับโปรแกรมพิมพ์ประจำบนไมโครซอฟต์วินโดวส์ 95 (Windows 95) นอกจากโปรแกรมโน้ตแพดยังสามารถใช้โปรแกรมดังกล่าวเป็นการพิมพ์โดยปกติธรรมดาไม่มีเครื่งอมือช้วยสร้างคำสั่ง ดังนั้นการเขียนไฟล์เอชที่เอ็มแอลโดยโปรแกรมพิมพ์ดังกล่าวอาจทำให้เสียเวลามากกว่าการเขียนด้วยโปรแกรมเอชทีเอ็มแอลอื่นๆ โดยเฉพาะ ปัจจุบันมีโปรแกรมพิมพ์เอชทีเอ็มแอลหลายโปรแกรมด้วยกันซึ่งมีชื่อทั่วไปว่า โปรแกรมเอชทีเอ็มแอลเอดิเตอร์ (HTML editor) หรือโปรแกรมไฉเปอร์เอดิเตอร์ (hyper editor) โปรแกรมพิมพ์ดังกล่าวเป็นโปรแกรมอำนวยความสะดวกในการสร้างไฟล์เอชทีเอ็มแอลได้ในระดับหนึ่ง โปรแกรมแหล่านี้ได้แก่ โปรแกรมเอชทีเอ็มแอล-ไฮเปอร์อีดิต (HTML-HyperEdit) และโปรแกรมเดอะฮอตเมตทอล-เอดิเตอร์ (The HoTMetaL editor) โปรแกรมฮอตด็อก (HoTDog) และโปรแกรมเน็ตสเคป-เนวิเกเตอร์-โกลด์ 2.02 เอดิเตอร์ (Netscape’s Navigator Gold 2.02 Editor) เป็นต้น โปรแกรมพิมพ์เหล่านี้ทำงานภายใต้ระบบวินโดวส์ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมพิมพ์เอชทีเอ็มแอลดังกล่าวต้องทำงานร่วมกับโปรแกรมเวิลด์ไวด์เว็บเบราเซอร์เสมอ ดังนั้นผู้ใช้คอมพิวเตอร์จึงต้องใช้โปรแกรมเวิลด์ไวด์เว็บเบราเซอร์อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับแสดงผลลัพธ์ ( วิทยา เรืองพรพิสุทธิ์ 2540, 55- 60 )