Make your own free website on Tripod.com

ภาพรวมของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต

อินเตอร์เน็ตในวันนี้คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์สาธารณะขนาดใหญ่และสำคัญที่สุดของโลก เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยโพรโตคอล TCP/IP โดยคอมพิวเตอร์ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอินเตอร์เน็ตจะต้องมี IP Address ไว้เป็นสิ่งอ้างอิงเมื่อเราจะติดต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น

ในอินเตอร์เน็ตมีบริการต่างๆหลายรูปแบบ โดยมีบริการที่สำคัญได้แก่

E – MAIL ( Electronic Mail ) เป็นบริการส่งข้อมูลข่าวสารโดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

FTP ( File Transfer Protocal ) ใช้ในการส่ง รับ ไฟล์ผ่านอินเตอร์เน็ต

IRC ( Internet Relay Chat ) เป็นการสนทนาผ่านอินเตอร์เน็ตกับกลุ่มที่สนใจเรื่องเดียวกัน

NewsGroup เป็นกลุ่มข่าวของผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน

Gopher เป็นบริการค้นหาไฟล์ที่เก็บไว้ โดยค้นหาจากเมนูของหัวข้อต่างๆที่ได้จัดกลุ่มไว้

World Wide Web ( WWW ) เป็นระบบที่เชื่อมต่อข้อมูลในคอมพิวเตอร์เครื่องต่างๆของอินเตอร์เน็ตไว้ด้วยกัน บริการ WWW เป็นบริการที่ได้รับความนิยมสูงสุดมักเรียกกันสั้นๆว่า เว็บ ปัจจุบันขยายความสามารถในเชิงธุรกิจที่เรียกว่า
E – Commerce ในวงกว้างขึ้นทุกขณะ