Make your own free website on Tripod.com

ความหมายของเว็บเพจ ( Web Page )

เมื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบอินเตอร์เน็ตโดยผ่านโมเด็มหรือ Proxy Server ภายหลังจากการเชื่อมต่อสำเร็จแล้วเราจะเห็นข้อมูลต่างๆบนจอภาพ ข้อมูลเหล่านี้เกิดจากบุคคลต่างๆสร้างและนำมาเสนอไว้ในส่วนกลางเพื่อให้บุคคลอื่นๆมาอ่านชึ่งอาจมีทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การให้บริการทางสังคมและการบริการทางธุรกิจ แต่การจะนำข้อมูลมาเสนอนี้จะต้องมีมาตรฐานสากล มาตรฐานสากลที่กำหนดไว้ก็คือ ให้เขียนเอกสารที่จะนำเสนอบนอินเตอร์เน็ตด้วยภาษาที่เรียกว่า HTML ( HyperText Markup Language ) เครื่องมือที่ใช้เขียนภาษา HTML เรียกว่า HTML Editor ซึ่งปัจจุบันมีมากมายหลายยี่ห้อ หรืออาจจะใช้ Text Editor ทั่วๆไปก็ได้แต่ต้อง Save ให้อยู่ในรูปของ ASCII หรือ TEXT เท่านั้น เมื่อเขียนเสร็จแล้วก็นำข้อมูลไปใส่ในส่วนกลางซึ่งก็คือ Server ของ ISP ที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกอยู่ ข้อมูลที่นำไปใส่นี้เรียกว่า Web Page หรือ Home Page

การเรียกดู Web Page หรือ Home Page จะต้องใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมเรียกดู เครื่องมือหรือโปรแกรมนี้เรียกว่า Web Browser ปัจจุบันมีมากมายแต่ที่นิยมกันมากมี 2 โปรแกรมคือ Netscape Navigator กับ Internet Explorer ( กิตติ ภักดีวัฒนะกุล 2542, 2 )