Make your own free website on Tripod.com

การทำงานของเวิลด์ไวล์เว็บ

ระบบเครือข่ายข้อมูลเวิลด์ไวล์เว็บ ทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหา หรือรับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆทั่วโลกได้ องค์ประกอบพื้นฐานที่ทำให้เวิลด์ไวล์เว็บมีความสามารถเช่นนี้ก็คือ การใช้โปรแกรม HTTP เพื่อควบคุมการรับ –ส่งข้อมูล การใช้ URL ( Uniform Resource Location ) เพื่อแสดงแอดเดรสของแหล่งข้อมูลต่างๆผุ้ใช้ไม่เพียงแต่จะรับข้อมูลที่เป็นเอกสารเท่านั้น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์เสียง หรือไฟล์รูปแบบอื่นๆ ก็สามารถรับได้เช่นกัน