Make your own free website on Tripod.com

รูปแบบการใช้งาน WWW

- นำเสนอข้อมูล เป็นการใช้ WWW ในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้รับทราบข้อมูล ถือว่าเป็นรูปแบบการใช้งาน WWW ที่พบมากที่สุด

- เป็นศูนย์ค้นหาข้อมูล ( Serch Engine ) หรือเชื่อมต่อข้อมูล เป็นบริการที่นำ

เราไปสู่แหล่งข้อมูลที่ต้องการ หรือเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกัน

- การซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ต ( Electronic Commerce ) เป็นอีกหนึ่งช่องทาง

ของการขายสินค้า ซึ่งได้รับความนิยม และมีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ

- เสนอสินค้าตัวอย่าง ให้ลองใช้งานก่อน เป็นการให้สินค้าตัวอย่างแก่ผู้ใช้งาน

ทดลองไปใช้งานก่อนอาจจะฟรีหรือไม่ก็ได้ และเมื่อผู้ใช้ได้ทดลองใช้ก้มักจะมีข้อมูลตอบกลับที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิต / จำหน่ายอย่างมาก

- เป็นแหล่งแสดงความคิดเห็น เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะได้รับข้อมูลที่หลากหลายจาก

ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต ซึ่งเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบของเว็บเพจเล็กน้อยก็จะกลายเป็นแบบสอบถามที่สนใจได้ทันที

- Online Magazine เป็นนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์บนอินเตอร์เน็ต ซึ่งอาจจะมี

การเสนอเนื้อหาบางส่วน หรือทั้งหมดของเอกสารนั้น อาจจะมีการรับสมัครสมาชิก หรือส่งข่าวสารอัพเดทแก่สมาชิกผ่านทางอินเตอร์เน็ต

- เป็นที่รับสมัครงาน

- Broadcasting in the Web เป็นอีกช่องทางหนึ่งของสื่อสารมวลชนที่ต้องการ

กระจายเสียง หรือออกอากาศผ่านอินเตอร์เน็ตซึ่งผู้ใช้งานจะต้องมีแอพพลิเคชั่นซึ่งทำหน้าที่เป็นเครื่องรับในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย เช่น Real Audio เป็นต้น

- เป็นเครือข่ายในองค์กร ( Intranet ) เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรโดยอาศัยลักษณะการทำงานของ WWW มาประยุกต์ใช้ซึ่งแนวความคิดในการใช้งาน Intranet กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะทำได้ไม่ยาก และมีการสนับสนุนอย่างมากมายจาก บริษัทคอมพิวเตอร์จากทั่วโลก อีกทั้งยังมีหลายๆองค์กรที่ประสบความสำเร็จจากการใช้งานอินเตอร์เน็ต ( สัจจะ รุ่งรวีวร, สมพร จิวรสกุล 2541, 4 –10 )