Make your own free website on Tripod.com

โปรแกรม Hide_Show2in1

โปรแกรมนี้เป็นการเพิ่มเทคนิคการใช้ปุ่ม Button เพียงปุ่มเดียว
ทำงานสองอย่างคือทั้ง ซ่อนและแสดงรูปสี่เหลี่ยม
โดยการใช้คำสั่งควบคุมแบบ If / then / else   เงื่อนไขที่ตรวจสอบคือ String ข้อความ
ที่อยู่บน Caption ถ้าข้อความเป็น "Hide" ก็ให้ซ่อนรูปแล้วให้เปลี่ยน Caption เป็น Show
ถ้าข้อความไม่ใช่ "Hide" ก็ให้ทำตามคำสั่งที่อยู่หลัง Else
คือให้แสดงภาพและเปลี่ยน Caption เป็น "Hide"
ขั้นตอน
1. เลือก Object รูปสี่เหลี่ยมมาวาดบน Page เติมสีให้เป็นสีแดง
2. กำหนด Properties Name ของสี่เหลี่ยมให้เป็น red
3. เลือก Object  Button มาวาดบน Page
4.กำหนด Properties Name ของ Button ให้เป็น     bt1
5. เข้าไปเขียน Script ในปุ่มตามสคริปต์ตัวอย่างนี้

to handle ButtonClick
   if caption of button "bt1" is "hide" then
      --ตรวจสอบว่าเงื่อนไขเป็นจริงหรือไม่
      --เงื่อนไขที่ใช้ตรวจสอบคือข้อความบน Caption
       set visible of rectangle "red" to false
      --คำสั่งกำหนดให้ซ่อนออปเจ็ค rectangle ชื่อ red
       set caption of button "bt1" to "show"
      --คำสั่งกำหนดให้ Caption บนปุ่มชื่อ bt1 เปลี่ยนข้อความเป็น   Show
       else
     --เงื่อนไขเป็นเท็จทำตามคำสั่งต่อไปนี้
       set visible of rectangle "red"  to true
     --แสดงออปเจ็ครูปสี่เหลี่ยมชื่อ "red"
       set caption of button "bt1" to   "Hide"
     --เปลี่ยน Caption เป็นคำว่า Hide
   end if
end

                                      ( อธิไทว์    ลาภบรรจบ  ประกอบการสอน ม.3   ภาคเรียนที่ 1 / 2542  )
Back to menu