Make your own free website on Tripod.com

โปรแกรม Multimedia

    โปรแกรมนี้จะแสดงการใช้คำสั่งเปิดไฟล์ เล่น หยุด และปิดไฟล์
 มีจุดที่ควรสังเกตคือ ต้อง Open ก่อนสั่ง Play และ Stop แล้ว Close อีกที 
ไฟล์ที่ใช้ได้จะเป็นไฟล์ เสียงแบบ MIDI
 ไฟล์เสียงแบบ Wave ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ( AVI ) 
 ก่อนจะเขียนโปรแกรมตามตัวอย่างนี้เพื่อสะดวกในการเขียนโปรแกรม
ให้ทำการสำเนา ( Copy ) ไฟล์ที่ต้องการแสดงผล ( *.mid, *.wav, *.avi ) 
มาไว้ใน Folder เดียวกันกับโปรแกรมที่เรากำลังจะเขียนนี้

ขั้นตอน 
1. เตรียม Copy ไฟล์ที่มีส่วนขยายเป็น MID หรือ WAV หรือ AVI มาไว้ Folder ที่เราจะใช้เก็บงาน
2. ใน Page ที่เราจะทำงานของ Toolbook วาด Push Button 2 ปุ่ม
3. กำหนด Caption ให้เป็น Play และ Stop ตามลำดับ
4. ในปุ่ม Play เข้าไปเขียนสคริปต์ตามตัวอย่างข้างล่าง 
 แต่ให้เปลี่ยนชื่อและส่วนขยายไฟล์ตามไฟล์ที่เราเตรียมไว้
 
  
  to handle ButtonClick
     get callmci("open 0000.mid")
     get callmci("play 0000.mid")
  end
  
  
  
  5. ในปุ่ม Stop เข้าไปเขียนสคริปต์ตามตัวอย่างข้างล่างนี้ อย่าลืมเปลี่ยนชื่อไฟล์ให้ตรงกับไฟล์ของเรา
   
  
  to handle ButtonClick
      get callmci("stop 0000.mid")
      get callmci("close 0000.mid")
  end
  
  
  
  6. กด F3 เพื่อ Run โปรแกรมและดูผล จากนั้นทดลองเปลี่ยนไฟล์ให้ครบทั้ง 3 ชนิด
   
Back to Menu