Make your own free website on Tripod.com
การเขียนโปรแกรมคืออะไร
การเขียนโปรแกรมคือการเขียนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่เราต้องการ ในการเขียนโปรแกรมเราจะใช้รหัสคำสั่งที่เรียกว่าภาษาหรือ Language เช่น ภาษา C , Pascal , Basic ภาษาเหล่านี้จะเป็นภาษาที่พอที่จะเข้าใจได้ เพราะคล้ายภาษาอังกฤษ แต่เป็นภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รู้จัก ดังนั้นตัวโปรแกรมภาษาเหล่านี้จะเป็นตัวแปล แปลคำสั่งที่เราเขียนขึ้นมาให้เป็นภาษาเครื่อง ที่คอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่งได้อีกที
ถ้าจะถามต่อว่าภาษาเครื่องเป็นอย่างไร ก็พอจะตอบได้ว่าเป็นภาษาสัญญลักษณ์ที่เข้าใจได้ยาก เพราะคอมพิวเตอร์รู้จักแต่รหัสสัญญลักษณ์แบบคณิตศาสตร์ของเลขฐานสองเท่านั้น คนที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์สมัยก่อนจึงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง และสถาปัตยกรรมของเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
ดังนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จึงมีความพยายามที่จะหาวิธีเขียนคำสั่ง ( เขียนโปรแกรม ) ให้คอมพิวเตอร์ทำงาน โดยใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายมาโดยตลอด ที่ผ่านมาเราจึงมีภาษา ( Language ) ของการเขียนโปรแกรมที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงมาเรื่อย เช่น ภาษา C , Basic , Fortran, RPG, Pascal จนกระทั่งปัจจุบันเราจะรู้จักคุ้นเคยกับ Visual Basic, Delphi, Visual C++ เป็นต้น
จริงๆแล้วภาษา ( Language ) คือตัวแปลที่จะแปลคำสั่งที่คนเข้าใจได้ง่าย ไปเป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้นั่นเอง พัฒนาการของภาษาเหล่านี้ก็คือนับวันยิ่งเข้าใจได้ง่าย คล้ายภาษาอังกฤษที่เราใช้กันจริงมากขึ้นทุกที เพียงแต่มีรูปแบบไวยากรณ์ ที่ทางการเขียนโปรแกรมเรียกว่า Syntax ค่อนข้างจะเคร่งครัดตายตัว และตรงไปตรงมาไม่มีสำนวนโวหารเหมือนภาษาพูดภาษาเขียนโดยทั่วไป
ในปัจจุบันตัวแปลภาษาต่างๆเช่น Visual Basic , Visual C++ หรือ Delphi นอกจากจะเข้าใจง่ายเพราะคล้ายภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น ออปเจ็คต่างๆที่ช่วยในการออกแบบโปรแกรมโดยเฉพาะในส่วน การติดต่อกับผู้ใช้โปรแกรม ( User Interface ) ผู้พัฒนาโปรแกรมเพียงแต่ใช้เม้าส์คลิกเลือกมาวาดลงบนหน้าต่างการทำงาน และปรับแต่งเอาคล้ายๆกับโปรแกรมวาดรูป จากนั้นกำหนด Properties และเขียนคำสั่งควบคุมกำกับอีกทีตามความต้องการ งานเขียนโปรแกรมในปัจจุบันจึงเป็นงานที่ง่ายขึ้นมาก
Toolbook นอกจากจะมีคุณสมบัติดังที่กล่าวมาทั้งหมดแล้ว ยังมีความพิเศษในเรื่องเครื่องมือที่เตรียมไว้จะเหมาะสมเฉพาะงานลงไปอีก เช่นงานเกี่ยวกับการทำ  Presentations    หรือ สื่อประกอบการเรียนการสอน    ในส่วนของโค้ดซึ่งใน Toolbook เรียกว่าสคริปต์ยังมีสคริปต์แบบอัตโนมัติ ที่เตรียมไว้ให้โดยไม่ต้องเขียนอีกด้วย
ลักษณะดังกล่าวจึงเรียกเครื่องมือประเภทเดียวกันกับ Toolbook ว่า Authoring โปรแกรม
Back to Menu