Make your own free website on Tripod.com
  โปรแกรม rgbFill
 โปรแกรมนี้จะเป็นการแสดงเทคนิคการใช้ Event ( เหตุการณ์ ) หลายๆ Event ใน Object
 ตัวเดียวกัน นอกจากนี้ยังแสดงการใช้ฟังก์ชั่น Random ในการสุ่มค่าสีเพื่อเติมลงใน
 Object ต่างๆ สีที่ใช้เติมนั้นใช้ rgbFill  properties  ซึ่งสามารถกำหนดสีจากการผสมสี Red
 Green Blue ( rgb)ด้วยการกำหนดค่า r ระหว่าง 0 - 255, g ระหว่าง 0 - 255, และ b ระหว่าง 0 - 255
 ซึ่งจะได้สีทั้งหมดถึง 16,581,375 สี ( 255 ยกกำลัง 3 )
   การสุ่มค่าสีทำได้โดยการสุ่มตัวเลขค่า rgb ตัวเลขที่กำหนดในวงเล็บหลัง random
 หมายความว่าสุ่มตั้งแต่ 0 ถึงตัวเลขที่ต้องการ 
   
  

ขั้นตอน 1. วาดฟิลด์แบบไม่มีกรอบเพื่อแสดงข้อความกะขนาดกว้างประมาณ 3 บรรทัด 2. กำหนด Properties Name ของฟิลด์เป็น txt1 3. วาดปุ่มโดยใช้ Push Button 1 ปุ่มกำหนด Properties Name เป็น btn1 4. เปิดสคริปต์เอดิเตอร์เข้าไปเขียนสคริปต์ที่ปุ่มนี้ตามลิสติงข้างล่างนี้

To handle ButtonClick
   set text of field "txt1" to "ตัวอย่างการใช้ event ต่างๆ" \
   & Crlf & "การใช้ Random Function" \
   & CrLf & "การใช้ rgbFill property"
   rgbFill of Background "1" = random(255),random(255),random(255) 
end

5. กด F 3 เพื่อรันโปรแกรมทดสอบการทำงานจากนั้น เข้าไปเขียนสคริปต์ต่อในสคริปต์เอดิเตอร์ของปุ่มเดิม

to handle MouseEnter
   rgbFill of button "btn1" = 255,0,0
   set caption of button "btn1" to "Click to show Texts"
end 

6. กด F3 เพื่อรันโปรแกรมทดสอบผลอีกครั้ง จากนั้นเข้าไปเขียนสคริปต์ในปุ่มเดิมต่อ

to handle MouseLeave
   set caption of button "btn1" to "Random Samples"
   rgbFill of button "btn1" = random(255),random(255),random(255)       
   set text of field "txt1" to ""
end
อธิบายเพิ่มเติม
1. ในลิสติงแรกแสดงวิธีการขึ้นบรรทัดใหม่ในขณะเขียนโค้ดคำสั่งในสคริปต์เอดิเตอร์ 
โดยวิธีการพิมพ์ช่องว่าง ( เคาะ space bar 1 ครั้ง ) ตามด้วยเครื่องหมายแบ็คสแลช 
วิธีการนี้จะทำให้เราไม่ต้องพิมพ์โค้ดในบรรทัดเดียวยาวเกินไป
2. การใช้  Spacing constants  รหัส CRLF แทนตัวอักขระ ANSI 13, ANSI 10 
เพื่อให้ข้อความที่แสดงในฟิลด์ Text ขึ้นบรรทัดใหม่
3. Event  MouseEnter ในลิสติงที่ 2 จะทำงานเมื่อผู้ใช้เคลื่อนเม้าส์เข้าไปในขอบเขตของ 
วัตถุซึ่งในโปรแกรมนี้คือ Push Button
4. Event  MouseLeave ในลิสติงที่ 3 จะทำงานเมื่อผู้ใช้เคลื่อนเม้าส์ออกจากขอบเขตของ 
วัตถุซึ่งในโปรแกรมนี้คือ Push Button
  Back to Menu