Make your own free website on Tripod.com
โปรแกรมแสดงผล text1
        ใน Toolbook  Objects ที่แสดงผลข้อความมีหลายตัวได้แก่    Label Button,
Field , Borderless Field, Record Field การแสดงผลข้อความใน ออปเจ็คเหล่านี้
ใช้ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ   ในโปรแกรมนี้จะแสดงการกำหนดข้อความใน Field
โดยคำสั่งสคริปต์   ที่น่าสนใจคือการใช้ฟังก์ชั่น   crlf     เพื่อเชื่อมต่อข้อความคนละบรรทัด  
และการใช้เครื่องหมาย Back Slash   ในการพิมพ์คำสั่งเพียงคำสั่งเดียวแต่มีขนาดยาว
และต้องการพิมพ์ในบรรทัดใหม่เพื่อความสวยงาม
ทำได้ง่ายโดยเพียงแต่เคาะ Space bar 1 ครั้งตามด้วยเครื่องหมาย   \ 
ขั้นตอน
1. วาดฟิลด์จะเลือกชนิดธรรมดาหรือ Borderless Field ก็ได้ลงบน Page
  กะขนาดให้ได้ราวๆครึ่งหนึ่งของขนาด Page
2. กำหนด Properties  Name  ให้เป็น   "text1"
3. วาด Push Button    กำหนด Caption ของปุ่มให้เป็น  Tom Cruise 
4. เข้าไปเขียนสคริปต์ใน Push Button   ตาม source code ข้างล่างนี้      
to handle ButtonClick
    set text of field "text1" to \
     "Knowledge makes humble; ignorance makes proud." & crlf & \
    "                                      Tom Cruise" & crlf & \
    " "& crlf & \
    "ความรู้สอนให้ถ่อมตน   ความโง่สอนให้เย่อหยิ่ง" & crlf & \
    "                                            เตร แปล"
end
5. กด  F3 เพื่อ Run โปรแกรมดูผล
6. เข้าไป  Author  โหมดโดยการกด  F3   วาด Push Button เพิ่มอีก 2 ปุ่ม
7. เข้าไปกำหนด Properties  Caption ให้เป็น Bon Jovi  และอีก ปุ่มเป็น Clear
8. ที่ Button ที่กำหนด Caption เป็น Bon Jovi เข้าไปเขียนสคริปต์เหมือนในข้อ 4
แต่เปลี่ยนเฉพาะข้อความที่จะแสดงผล วิธีการก็คือเข้าไป Copy   สคริปต์ทั้งหมด
ในปุ่ม Tom Cruise แล้วมา Paste ลงใน ปุ่ม Bon jovi  
จากนั้นแก้ข้อความส่วนที่จะแสดงผลในเครื่องหมายคำพูดแต่ละบรรทัดตามตัวอย่างสคริปต์ข้างล่างนี้

to handle ButtonClick
   set text of field "t1" to "There is no mistake so great as that" & crlf & \
   "of being always right." & crlf & \
   "" & crlf & \
   "                                          Bon Jovi"& crlf & \
   ""& crlf & \
   "ไม่มีความผิดใดมหันต์เท่ากับ การแสร้งว่าทำถูกต้องตลอดเวลา"
end 
9. ที่ปุ่ม Clear   เข้าไปเขียนสคริปต์ดังนี้
To  handle ButtonClick
      Set text of field "text1" to ""
end

10. ทดสอบโปรแกรมโดยการกด  F3   และทดลองกดปุ่มทั้งสามดู
คำอธิบายเพิ่มเติม
1. การพิมพ์  \  ( เครื่องหมาย Black Slash ) จะพิมพ์หลังจากคำสุดท้ายบวกช่องว่าง
   ที่เกิดจากการเคาะ space bar 1 ครั้ง   ประโยช์คือทำให้ไม่ต้องพิมพ์โค้ดในบรรทัดเดียวยาวเกินไป
2. การแสดงผลข้อความคนละบรรทัดกันต้องใช้ฟังก์ชั่น CrLf 
   เพื่อเชื่อมข้อความที่อยู่คนละบรรทัด วิธีการก็คือ  พิมพ์ & CrLf & โดยเว้นช่องว่าง 1 เคาะระหว่างทุกๆคำ
3. ใช้วิธี สั่งให้ข้อความเป็นเครื่องหมายคำพูดเปิดปิดโดยไม่มีข้อความเมื่อต้องการ Clear ข้อความใน Field

Back to Menu