Make your own free website on Tripod.com

โปรแกรมหาพื้นที่สามเหลี่ยม

        สูตรในการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมคือ1 / 2 คูณฐานคูณสูง
โปรแกรมนี้จะแสดงวิธีการกำหนดตัวแปรการคำนวณและการรับเข้าข้อมูลที่นำมาคำนวณ
ซึ่งก็คือหน่วยของฐานและสูง  จากนั้นก็นำผลลัพธ์มาแสดง   
ให้สังเกตการใช้ฟิลด์ในการรับข้อมูลและแสดงผลข้อมูล
ขั้นตอน
1. วาดฟิลด์ 3 ฟิลด์สำหรับรับเข้าและแสดงผลข้อมูล
2. ฟิลด์ที่ 1 กำหนด Properties Name เป็น base
3. ฟิลด์ที่ 2 กำหนด Properties Name เป็น  height
4. ฟิลด์ที่ 3 กำหนด Properties Name เป็น area
5. วาด Button กำหนด Properties Caption ให้เป็น   คลิกที่นี่เพื่อดูคำตอบ
6. ใน สคริปต์ของ Button เขียน สคริปต์ตามสคริปต์ตัวอย่างนี้        
to handle ButtonClick
        local int VBase
                - - ประกาศตัวแปรให้เป็นชนิด local คือ
                 - -ใช้ได้เฉพาะใน Handler นี้เท่านั้น
        local int VHeight
        local int Varea 
                 - - ตัวแปรทั้งสามคือ Vbase, Vheight, Varea
                  - -ใช้เก็บข้อมูลชนิด Integer
         put text of field "base" into Vbase  
                  - - รับค่าที่ User ป้อนในฟิลด์ชื่อ "base"
                  - - แล้วนำไปเก็บไว้ในตัวแปรชื่อ VBase
        put text of field "height" into Vheight
                  - - รับค่าที่ User ป้อนในฟิลด์ชื่อ "height"
                  - - แล้วนำไปเก็บไว้ในตัวแปรชื่อ VHeight
        put 0.5 * VBase * VHeight into Varea
                  - - คำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมโดยใช้
                  - - สูตร 1 / 2 ซึ่งก็คือ 0.5 คูณฐานคือค่าในตัวแปร Vbase
                   - - และคูณสูงซึ่งได้แก่ค่าในตัวแปร Vheight
                   - -แล้วกำหนดให้ค่าที่ได้ไปอยู่ในตัวแปร VArea
        set text of field "area" to VArea           
                  - -กำหนดให้ค่าที่คำนวณได้ในตัวแปร Varea
                  - -ไปแสดงผลในฟิลด็ชื่อ Area
end
To handle MouseLeave
              - -ในโปรแกรมย่อยเหตุการณ์เคลื่อนเม้าส์ออกจากปุ่ม Button
          set text of field "
area"to " "   
              - - กำหนดให้ฟิลด์ชื่อ area ไม่มีข้อความใด ( ลบข้อความเก่าออก )
end
7. กด F3 สู่โหมดผู้อ่าน ( Run Program )   เพื่อทดสอบผล   
                       

                                                      ( ม.อธิไทว์  ลาภบรรจบ   สำหรับชั้นเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 1 / 2542 )   
Back to Menu