Make your own free website on Tripod.com

โปรแกรมหาพื้นที่วงกลม

       โปรแกรมนี้จะแสดงการกำหนดชนิดตัวแปร   การใช้ค่าคงที่ในโปรแกรม Toolbook ( ค่า pi ซึ่งเท่ากับ 3.141592653589793 )
การใช้คำสั่ง Put , Set และการใช้คำสั่ง Format เพื่อกำหนดให้ตัวเลขคำตอบมีทศนิยม 2 หลัก
ขั้นตอน
1. วาด Field 2 ฟิลด์ลงใน Page
2. ฟิลด์แรกตั้งชื่อที่ properties Name เป็น radius เพื่อคอยรับค่ารัศมีวงกลม
3. ฟิลด์ที่สองตั้งชื่อที่ Properties name เป็น area เพื่อแสดงผลพื้นที่วงกลม
4. วาด Button และกำหนด Caption ให้เป็น คลิกเพื่อคำนวณ
5. เขียน Script ที่ Button ตามสคริปต์ข้างล่างนี้
 
to handle buttonClick
      local real VRadius
      local real VArea

         - -กำหนดตัวแปรชนิด Local ซึ่งจะใช้ได้ในโปรแกรมย่อยนี้เท่านั้น
         - -กำหนดชนิดข้อมูลในตัวแปรเป็น real เพื่อให้เก็บค่าที่เป็นทศนิยมได้
         - -real จะมีขนาด 64 bits  ใช้สำหรับคำนวณแบบ Floating-point
       put text of field "radius" into VRadius
         - -ใช้คำสั่ง put รับค่าจากฟิลด์ "radius" แล้วนำไปเก็บไว้ในตัวแปรชื่อ VRadius
      VArea = VRadius * pi
         - -กำหนดให้ตัวแปรชื่อ VArea มีค่าเท่ากับค่าที่รับไว้ในตัวแปรชื่อ VRadius คูณ
         - -ด้วยค่าคงที่ pi ซึ่งเป็นค่าคงที่ที่กำหนดไว้เรียบร้อยใน Toolbook
       set text of field "area" to VArea

         - -กำหนดให้ฟิลด์ชื่อ area แสดงค่าที่คำนวณได้ที่อยู่ในตัวแปรชื่อ VArea
       format text of field "area" as "#.00"

         - -กำหนดให้รูปแบบการแสดงผลของฟิลด์ area มีทศนิยมเพียง 2 ตำแหน่ง
end
6. กด F3 เพื่อรันโปรแกรมและดูผล ให้ทดลองเปลี่ยนการป้อนค่ารัศมีหลายๆค่า
                                 ( อธิไทว์   ลาภบรรจบ  สำหรับชั้นเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 1 / 2542 )
Back to Menu