Make your own free website on Tripod.com

ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ภายใน
ประกวดการสร้างโปสเตอร์

ระดับชั้น ม.1

อันดับที่

ชื่อ - สกุล ห้อง
1 ด.ช.สิทธิพล สิมะสันติ ม.1/5
รองอันดับ 1 ..ภาคภูมิ แสงนิล ม.1/1
รองอันดับ 2 ..สุนาถ ธนสารอักษร ม.1/1