Make your own free website on Tripod.com

SGC LINK


SGC Link

Search

  ในราชสำนัก [Dynasty, The Chakkri Dynasty]

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
สมเด็จพระเทพฯ
เครือข่ายกาญจนาภิเษก

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
บทเพลงพระราชนิพนธ์
มูลนิธิชัยพัฒนา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
พระราชประวัติ รัชกาลที่ 5
ราชวงศ์จักรี
โครงการหลวง
สมเด็จพระราชชนนี
  กระทรวง/ทบวง

กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการคลัง
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
กระทรวงพาณิชย์ฯ

กระทรวงเกษตรฯ
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงต่างประเทศ
กระทรวงมหาดไทย
ทบวงมหาวิทยาลัย
  กรม/กอง

กรมประชาสงเคราะห์
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (1)
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2)
กรมประชาสัมพันธ์
กรมการผังเมือง
กรมส่งเสริมการส่งออก
กรมไปรษณีย์โทรเลข
กรมสรรพากร
กรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.)
กรมป่าไม้
กรมการจัดหางาน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กองงานโฆษกรัฐบาล
กองบัญชาการตำรวจนครบาล

กรมศุลกากร
กรมทรัพยากรธรณี
กรมการแพทย์
กรมที่ดิน
กรมโยธาธิการ
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมราชทัณฑ์
กรมสุขภาพจิต
กรมควบคุมมลพิษ
กรมขนส่งทางบก
กรมโรงงาน
กรมอุตุนิยมวิทยา
กองโรงพยาบาลภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข
กองวินัย สำนักงานกำลังพล กรมตำรวจ
  สำนักงาน/หน่วยงานราชการอื่นๆ

รัฐสภา
รัฐบาลไทย
ศึกษาภันฑ์
โรงพิมพ์ธนบัตร
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน - กพ.
ตลาดหลักทรัพย์
ก ล ต
สำนักงานมาตรฐานผลิตภันฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานปรมณูเพื่อสันติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สนง.คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ก.พ.
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สภาพัฒน์
หอการค้าไทย
สนง.คณะกรรมการการส่งเสริมกาารลงทุน
กรุงเทพมหานคร
สนง.คณะกรรมการการปราบปรามยาเสพติด (ปปส)
สนง.เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
สนง.คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
สนง.เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
ราชบัณฑิตยสถาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
องค์การตลาด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

  สายการบิน

การบินไทย
สายการบิน Lufthansa ประเทศไทย
สายการบิน Bangkok Airway

  การท่องเที่ยว/ธรรมชาติ/ศิลปวัฒนธรรม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
Discoverthailand
สวัสดีเมืองไทย
Thailand based travel
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
Travel Web
ตารางการบินของการบินไทย
แนะนำการท่องเที่ยว
ชวนเที่ยวไทย
แผนที่ทางด่วน
ฟาร์มจรเข้สมุทรปราการ
เมืองโบราณ
สวนสัตว์ในประเทศไทย
ชมรมปักษีสยาม
นกในเมืองไทย
สื่อรักสัตว์เลี้ยง ThaiPet
อุทยานประวัติศาสตร์ ศรีเทพ
พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนารานณ์ ลพบุรี
เกาะพงัน
พิพิธภัณฑ์เชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติต่างๆในประเทศไทย
แผนที่กรุงเทพ โดยนายฉลอง
แผนที่กรุงเทพ จาก บางกอก เนวิเกเตอร์
แผนที่กรุงเทพ จาก เอเซีน แอ๊คแซส
โรงแรมและที่พักต่าง
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดสุราษฎ์ธานี
จังหวัดภูเก็ต (1)
จังหวัดภูเก็ต (2)
เมืองพัทยา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดเชียงใหม่
สวัสดี เชียงใหม่
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดอุบลราชธานี
หาดใหญ่
นครศรีธรรมราช
สุโขทัย (1)
สุโขทัย (2)
สมาคมชาวปักษ์ใต้ขอนแก่น

  ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย

อินเตอร์เน็ตประเทศไทย
เคเอสซีคอมเน็ท
ล็อกซ์อินโฟ
สามารถ
อินโฟนิวส์
World Net
Chomanan World Net

Idea Net
Siam IT Online
เอนิวส์คอปอเรชั่น
Asia Access
Asia InfoNet
Line Thai
CS Internet
  อื่นๆ ที่น่าในสนใจ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
Jarp Web Site
ภาพถ่ายไทยจากปี พ.ศ.2428 ถึง ปัจจุบัน
Thai CAD
ดอกไม้และไวน์

เครื่องดนตรีไทย

ห้างเซ็นทรัล
เวิลด์ เทรด เซนเตอร์
โรบินสัน
Thai@rtnet เวบไซต์ศิลปะ
เซเว็น อีเลฟเว็น
สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัย Eastern Asia
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัชมังคลา
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยมหานคร
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
โรงเรียนเซนต์ฟรังค์ซิสซาเวียร์คอนแวนต์
โรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนเทพศิรินทร์
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนท์ กรุงเทพ
โรงเรียนเศรษฐเสถียร กรุงเทพ
โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพ
โรงเรียนจิตรลดา กรุงเทพ
โรงเรียนในเครือเซนต์คาเบรียล

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพฯ
โรงเรียนเซนต์หลุยส์
โรงเรียนอัสสัมชัญพานิชยการ

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
  ร้านอาหาร

พิซซ่า ฮัท
สุกี้ บะหมี่ โคคา
ดินเผา (ภัตตาคาร)
ไอศครีม Swensens
S & P

ไดโดมอน
ร้าน Byte in @ cup
ร้าน MK สุกี้
Black Canyon
ไก่ทอดKFC

Send mail to sgc@sg.ac.th  with questions or comment about this web site.